Barion Pixel

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K POUŽITÍ SLUŽEB NESNĚZENO.CZ A UZAVÍRANÝM KUPNÍ SMLOUVÁM

1/2019

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zprostředkovatelem, společností Nesnězeno.cz s.r.o., IČO: 080 15 791, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 111446 (dále jen „Zprostředkovatel“), a zákazníky, zejména spotřebiteli, kteří mají zájem o Zprostředkovatelem zprostředkovávanou koupi pokrmů připravovaných třetí osobami (dále jen „Zákazník“), a dále upravují vzájemná práva a povinnosti kupních smluv, jejichž uzavření zprostředkovává Zprostředkovatel.
  • Zprostředkovatel je provozovatelem webových stránek www.nesnezeno.cz, mobilních aplikací a stránek na sociální síti Facebook téhož názvu, jakož i případně dalších komunikačních kanálů, jejichž prostřednictvím zprostředkovává gastronomickým provozům (dále jen „Zájemce“) a Zákazníkům příležitost uzavřít Kupní smlouvy, jejichž předmětem bude koupě pokrmů připravených nabízených prostřednictvím služeb Zprostředkovatele Zákazníkem (dále jen „Kupní smlouva“ či „Kupní smlouvy“). Webové stránky www.nesnezeno.cz a mobilní aplikace téhož názvu dle věty první tohoto odstavce,budou nadále označovány pouze jako „webové stránky či aplikace Zprostředkovatele“.
  • Zprostředkovatel umožní Zákazníkovi užít aplikaci a webové stránky Nesnězeno.cz, jejichž prostřednictvím dojde kuzavření Kupní smlouvy distančním způsobem (na dálku), přičemž Zprostředkovatel je zároveň místem platebním pro úhradu kupní ceny dle Kupní smlouvy. Zprostředkovatel nezajišťuje jakoukoliv dopravu nabízených pokrmů.
  • Tyto podmínky upravují základní práva a povinnosti Zprostředkovatele i Zákazníka a podmínky užití služeb Zprostředkovatele. Zákazník zřízením uživatelského účtu prostřednictvím webové stránky www.nesnezeno.cz či příslušné aplikace vyslovuje svůj souhlas s nimi a zavazuje se jimi řídit.
  • Zprostředkovatel prohlašuje, že Zájemci se zavázali akceptovat tyto VOP, zejména v rozsahu týkajícím se uzavíraných Kupních smluv, a zavázali se uzavírat Kupní smlouvy se Zákazníky zprostředkovávané Zprostředkovatelem výhradně za podmínek obsažených v čl. IV. těchto VOP (zvlášť dále také jen „VOP KS“).
 1. Základní popis služeb Nesnězeno.cz
  • Zprostředkovatel zprostředkovává nabídku Zájemců na prodej pokrmů před expirací, zejména, ale nikoliv výlučně ty, které jsou určené k okamžité spotřebě. Zprostředkovatel Zájemci nabízí pokrmy zpravidla se slevou ze standardní ceny nabízeného pokrmu.
  • Zprostředkovatel není povinen zajistit nepřetržitý provoz své webové stránky, mobilní aplikace ani platebního terminálu. Vpřípadě výpadku těchto služeb nenese vůči Zákazníkovi jakoukoliv odpovědnost. Zprostředkovatel je zároveň plně oprávněn kdykoliv bez udání důvodu ukončit poskytování svých služeb nebo zrušit uživatelský účet Zákazníka.
  • Zprostředkovatel není povinen kontrolovat věcnou správnost nabídek Zájemců prostřednictvím jeho služeb a nenese jakoukoliv odpovědnost za pravdivost těchto nabídek a není jakkoliv jinak odpovědný za jejich obsah.
  • Kupní smlouvy jsou uzavírány výhradně mezi Zájemcem (gastronomickým provozem nabízejícím prodávaný pokrm), coby prodávajícím, a Zákazníkem, coby kupujícím. Zprostředkovatel není smluvní stranou této smlouvy ani nijak neručí či neodpovídá za plnění povinností kterékoliv ze smluvních stran Kupní smlouvy, a nenese tak ani odpovědnost za případnou škodu vzniklou porušením povinností vyplývajících z Kupní smlouvy.
  • Zprostředkovatel není odpovědný za kvalitu a kvantitu pokrmů, jejichž koupi zprostředkovává.
  • Zprostředkovatel poskytuje Zákazníkovi své služby bezúplatně. Odměna za zprostředkování uzavření Kupní smlouvy je hrazena Zájemcem.
  • Zákazník je oprávněn zřídit si prostřednictvím stránek Zprostředkovatele uživatelský účet, jehož
   prostřednictvím je oprávněn uzavírat Kupní smlouvy se Zájemci a spravovat své, zejména kontaktní údaje. K plnému využití služeb Zprostředkovatele Zákazníkem je nutné zřízení uživatelského účtu Zákazníka. Bez zřízení uživatelského účtu Zákazníka není možné dokončit objednávku a nedojde k uzavření Kupní smlouvy.
  • Zřízením uživatelského účtu Zákazníka u Zprostředkovatele Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Zákazníka Zprostředkovatelem, když konkrétním podmínky stanoví dokument „Zásady ochrany osobních údajů“, který je uveřejněn na webových stránkách a v aplikaci Zprostředkovatele.
  • Zprostředkovatel neodpovídá za škody způsobené přerušením provozu stránek Zprostředkovatele, počítačovými viry, poruchou stránek Zprostředkovatele ani škody způsobené získáním neoprávněného přístupu k datům Zákazníka jinou osobou.

III. Podmínky užití webové stránky či aplikace Zprostředkovatele

  • Zákazník použitím stránek stvrzuje, že je s ohledem na svůj věk a rozumové schopnosti svéprávný v takovém rozsahu, dále že veškeré údaje jím poskytnuté Zprostředkovateli jsou pravdivé, úplné a správné a že se před použitím plně seznámil s obsahem těchto VOP. Pokud je Zprostředkovateli méně než 18 let, je povinen zdržet se užití služeb označených způsobem, z něhož je patrné, že daná služba je určena výhradně pro zákazníky starší 18 let (zpravidla: „18+“).
  • Zákazník je povinen používat stránky Zprostředkovatele způsobem, který nepoškozuje dobré jméno Zprostředkovatele a nenarušuje užívání stránek Zprostředkovatele jinými Zákazníky. Zejména se Zákazník zavazuje zdržet všech jednání vedoucích k ohrožení správného fungování webových stránek či aplikace Zprostředkovatele, vkládání vulgárních nebo vědomě nepravdivých hodnocení a získávání a zneužívání přihlašovacích údajů jiných Zákazníků k jejich uživatelským účtům.
  • Zákazník bere na vědomí, že kliknutím na některé odkazy na webové stránky, jež jsou zveřejněny na stránkách Zprostředkovatele, bude Zákazník přesměrován na webové stránky třetích osob, zejména Zájemců.
 1. Všeobecné podmínky kupních smluv
  • Nabídka pokrmů Zájemce učiněná prostřednictvím služeb Zprostředkovatele je závaznou nabídkou k uzavření Kupní smlouvy.
  • Zákazník je oprávněn uzavřít s vybraným Zájemcem Kupní smlouvu tak, že akceptuje nabídku Zájemce učiněnou prostřednictvím webové stránky či aplikace Zprostředkovatele, prostřednictvím těchto rozhraní Zákazník projeví svou vůli uzavřít Kupní smlouvu, zejména vyslovením souhlasu a vůle být vázán těmito VOP.
  • Akceptace nabídky uzavření Kupní smlouvy Zákazníkem s výhradami je považována za odmítnutí nabídky a nevede k uzavření Kupní smlouvy.
  • Kupní smlouva mezi Zájemcem a Zákazníkem bude uzavřena s odkládací podmínkou, spočívající v uhrazení kupní ceny prostřednictvím platebního terminálu, který pro Zprostředkovatele zajišťuje společnost Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, se sídlem v Maďarsku, Budapest, Hercegprímás u. 18, 1051 (dále jen „Munch“), a bude tedy uzavřena nejdříve k okamžiku, kdy prostřednictvím webové stránky či aplikace Zákazník závazně akceptuje nabídku, odsouhlasí obchodní podmínky, odešle svou akceptaci a zároveň uhradí kupní cenu.
  • Zákazník není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1829 občanského zákoníku, ačkoliv se jedná o smlouvu uzavíranou distančním způsobem, neboť předmětem koupě je zboží podléhající rychlé zkáze ve smyslu ust. § 1837 písm. e) občanského zákoníku.
  • Po uzavření Kupní smlouvy Zprostředkovatel zajistí prostřednictvím svého platebního terminálu to, aby Zákazník mohl uhradit kupní cenu bezhotovostními platebními prostředky ve prospěch účtu Zprostředkovatele.
  • Zákazník je povinen uhradit kupní cenu kupovaného pokrmu prostřednictvím platebních služeb Zprostředkovatele, které pro něj zajišťuje Munch (teedy přes bezhotovostní platební terminál společnosti Munch). Zprostředkovatel je místem platebním pro uhrazení kupní ceny dle Kupní smlouvy, přičemž inkaso ceny za něj provádí Munch, k čemuž je výslovně oprávněn Zájemci a je povinen s nimi dle ujednání se Zájemci zúčtovat Zákazníkem uhrazenou kupní cenu.
  • Součástí kupní ceny může být cena obalů určených k přenosu kupovaných pokrmů, které Zájemce dodává Zákazníkovi.
  • Zákazník je povinen po uzavření Kupní smlouvy za podmínek stanovených VOP KS vyzvednout na vlastní náklady zakoupený pokrm u Zájemce v den zakoupení a do času stanoveného v nabídce Zájemce.
  • Zákazník není oprávněn zkonzumovat zakoupené pokrmy přímo v provozovně Zájemce, ledaže konkrétní nabídka Zájemce stanoví jinak (např. stanoví, že od určité doby je Zákazníkovi umožněno konzumovat v provozovně Zájemce). Pokrmy je možné odnést v obalech.
  • Zákazník je povinen zaplatit Zájemci cenu obalů k odnosu zakoupených pokrmů dodaných Zájemcem při jejich převzetí ve výši dle ceníku Zájemce.
  • Zákazník je oprávněn si odnést zakoupené pokrmy od Zájemce ve vlastních obalech, přičemž pro takový případ přebírá Zákazník veškerou odpovědnost za kvalitu použitých obalů, jejich vliv na kvalitu přenášených pokrmů a jejich hygienickou nezávadnost.
  • Fotografie produktu v aplikaci Nesnězeno je pouze ilustrační.
  • Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že účinností Kupní smlouvy nabývá vlastnické právo k předmětu koupě, a zároveň souhlasí s tím, že Zájemce je oprávněn na své náklady zlikvidovat Zákazníkem zakoupený pokrm poté, co uplyne termín určený v Zájemcově nabídce k vyzvednutí pokrmu v den zakoupení, přičemž v takovém případě se uhrazená kupní cena nevrací.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Zákazník má jako spotřebitel právo u Zájemce uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti s Kupní smlouvou (na adrese jeho provozovny, v sídle nebo místě podnikání Zájemce, nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Zájemce na jeho uživatelském profilu webových stránkách či v aplikaci Zprostředkovatele).
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  • Zprostředkovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto VOP. Nové znění VOP se stává účinným okamžikem zveřejnění na webových stránkách Zprostředkovatele www.nesnězeno.cz a v mobilní aplikaci téhož názvu. Zákazník, který bude mít v době změny zřízený uživatelský účet, obdrží od Zprostředkovatele upozornění o změně VOP na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  • Veškeré právní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem se řídí českým právem a veškeré spory z ní a v souvislosti s ní budou rozhodovány obecnými českými soudy.
  • Tyto VOP nabývají účinnosti zveřejněním na webových stránkách a v aplikaci Zprostředkovatele. V Brně dne 17. 10. 2022

Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.